Polityka prywatności
serwisu www.astrolinia.net.pl
Spis treści
§ 1. Informacje ogólne
§ 2. Bezpieczeństwo w Serwisie – środki techniczne
§ 3. Administrator Danych Osobowych
§ 4. Przetwarzanie danych osobowych
§ 5. Katalog przetwarzanych danych osobowych
§ 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
§ 7. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
§ 8. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
§ 9. Witryny społecznościowe
§ 10. Transfer danych osobowych do państw trzecich
§ 11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
§ 12. Uprawnienia Podmiotów danych
§ 13. Okres przechowywania danych osobowych
§ 14. Polityka plików cookies
§ 15. Postanowienia końcowe
§ 16. Nota o prawach autorskich do Polityki Prywatności


§ 1. Informacje ogólne
1. Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.astrolinia.net.pl oraz wszystkich subdomen domeny głównej www.astrolinia.net.pl , zwanego dalej „Serwisem”. 2. Wszelkie pojęcia użyte w treści niniejszej Polityki Prywatności należy rozumieć wedle ich definicji zawartej w „Regulaminie serwisu www.astrolinia.net.pl oraz wszystkich subdomen domeny głównej www.astrolinia.net.pl” , zwanym dalej „Regulaminem”.
3. Polityka Prywatności reguluje informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkowników, zwanych dalej „Podmiotami danych” oraz zawiera informacje na temat plików cookies, które są wykorzystywane przez Serwis.
4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Usług Rozrywkowych dostępnych w Serwisie.

§ 2. Bezpieczeństwo w Serwisie – środki techniczne
1. Wszelkie dane dotyczące Użytkownika przesyłane są z użyciem protokołu szyfrowanego HTTPS.
2. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Jednak Użytkownik powinien być świadomy, że korzystanie z  Serwisu lub Strony na FB wymaga połączenia z Internetem, co wiąże się ze wzrostem wystąpienia ryzyka zarażenia plików przez złośliwe oprogramowania, narażenia na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł).
3. Każdy Użytkownik powinien dbać o swoje własne bezpieczeństwo danych oraz o bezpieczeństwo swoich urządzeń elektronicznych, które służą dostępowi do sieci Internet. Urządzenie elektroniczne powinno bezwzględnie posiadać program antywirusowy, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową. Użytkownik powinien sprawdzać, czy system operacyjny i program zainstalowany na Jego urządzeniu elektronicznym posiadają najnowsze aktualizacje.

§ 3. Administrator Danych Osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych, które są przetwarzane za pośrednictwem Serwisu jest Pan Robert Głodek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „RG - SystemX ROBERT GŁODEK”, pod adresem: ul. Wiejska 81, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG)- prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8641026842, REGON: 830206271, e-mail: biuro@rg-systemx.pl .
2. Administrator Danych Osobowych oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Użytkowników, jakie są przewidziane między innymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz w rozporządzeniu RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Dz. Urz. UE.L. Nr 119).

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.
2. Administrator nie zabiega o identyfikację Użytkowników Serwisu. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
3. Użytkownik w trakcie rozmowy z Doradcą nie musi podawać żadnych danych osobowych, jeśli jednak je poda, po wykonaniu Umowy zostaną one bezpiecznie zarchiwizowane na czas określony w § 13 niniejszej Polityki Prywatności.
4. Doradca podczas rozmowy z Użytkownikiem nie widzi jego numeru komórkowego lub aparatu telefonicznego. Numer Użytkownika służy wyłącznie do wysłania odpowiedzi na wiadomość SMS przy użyciu platformy informatycznej CashBill, po zalogowaniu do której Administrator może zapoznać się z treścią nadesłanych wiadomości, bez dostępu do numerów telefonu (numery telefonów pozostają ukryte).
5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
1) udzielenia odpowiedzi na zapytania złożone za pośrednictwem adresu e-mail info@astrolinia.pl oraz Strony na FB;
2) zrealizowania Usług Rozrywkowych;
3) skorzystania przez Użytkowników z funkcjonalności dostępnych w Serwisie;
4) rozpatrzenia reklamacji;
5) przeciwdziałania nadużyciom;
6) wywiązania się z nałożonych przez prawo obowiązków;
7) ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń z umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
6. Administrator nie dokonuje profilowania danych osobowych w celu analizy potrzeb lub preferencji Użytkowników.

§ 5. Katalog przetwarzanych danych osobowych
1. Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników:
1) numer komórki lub aparatu telefonicznego (wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji);
2) login w mediach społecznościowych zgodnie z § 10 Polityki Prywatności;
3) adres IP,
4) identyfikator przeglądarki internetowej.
2. Administrator poza danymi osobowymi wskazanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu przetwarza pozostałe dane przekazane dobrowolnie przez Użytkowników za pośrednictwem:
1) adresu e-mail info@astrolinia.pl,
2) Strony na FB @AstroliniaPl ,
3) Numerów Premium.
3. Administrator nie przetwarza numeru komórki lub aparatu telefonicznego Użytkownika w związku z realizacją Usługi Rozrywkowej.

§ 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez wysyłanie wiadomości SMS na Numer Premium.
2. Administrator nie widzi numeru komórki lub aparatu telefonicznego Użytkownika.
3. Administrator ma możliwość zapoznania się z danymi, które dobrowolnie zostały wskazane przez Użytkownika w wiadomości SMS.

§ 7. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
1. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych są następujące przepisy:
1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeżeli dane osobowe są konieczne do wykonania umowy o świadczenie Usługi Rozrywkowej albo podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umów z Administratorem oraz kiedy dane osobowe są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.

§ 8. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora będą udostępniane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych:
1) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, płatnicze, organizacyjne, księgowe - umożliwiające Administratorowi prowadzenie Serwisu oraz realizację Usług Rozrywkowych;
2) innym osobom i podmiotom za uprzednią, pisemną zgodą osoby, której te dane dotyczą;
3) podmiotom publicznym lub prywatnym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
3. Administrator udzielając odpowiedzi na wiadomości SMS korzysta z rozwiązań informatycznych dostarczanych przez firmę CashBill, która posiada informacje o numerze komórki lub aparatu telefonicznego Użytkownika oraz ma prawo wglądu do danych przesyłanych za pośrednictwem jej serwisu.
4. W przypadku Usług Specjalnych Użytkownicy serwisów internetowych zrzeszonych w CashBill, w tym serwisu www.astrolinia.net.pl są̨ identyfikowani po numerze telefonu - z tego względu numer jest przechowywany i przetwarzany w systemie CashBill.
5. Użytkownik może zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych CashBill pod adresem https://www.cashbill.pl/ .
6. Zanim Użytkownik skorzysta z Usługi Specjalnej powinien zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych wybranego przez siebie Operatora telefonii komórkowej.
7. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe podmiotowi wskazanemu w ust. 1 w punkcie 1-2 niniejszego paragrafu jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.
8. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo zgromadzonych danych osobowych, uniemożliwiające dostęp do danych Użytkowników przez osoby trzecie lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa.

§ 9. Witryny społecznościowe
1. W Serwisie znajduje się „wtyczka” do witryny społecznościowej o nazwie Facebook, dalej „FB”.
2. Administrator wraz z dostawcą wtyczki jest administratorem danych osobowych przy czym odpowiedzialność Administratora ogranicza się do zbierania oraz transmisji danych do FB, tj. informacji o adresie IP oraz identyfikatora przeglądarki internetowej.
3. Użycie wtyczki powoduje przesłanie danych (informacji o adresie IP oraz identyfikatora przeglądarki internetowej) do FB.
4. Korzystanie z wtyczki jest dobrowolne.
5. Użycie wtyczki oznacza zgodę na przekazanie danych dla FB.
6. Administrator posiada profil na FB.
7. Administrator przetwarza dane osób odwiedzających jego profil na FB, takie jak: komentarze, posty, opinie oraz identyfikatory internetowe.
8. Dane opisane w ust. 7 są zbierane w celu:
1) umożliwienia Użytkownikom aktywności na portalach społecznościowych;
2) prowadzenia portali społecznościowych i komunikowania za ich pomocą informacji o usługach Administratora;
3) udzielenia odpowiedzi na zapytania Użytkowników.
9. W celu umożliwienia kontaktu Administratora z Użytkownikiem portalu FB, Administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z Nim na skrzynkę odbiorczą Strony na FB, w szczególności imię i nazwisko, nazwę Użytkownika, treść korespondencji (wiadomości, wątków). Wiadomości nie są przechowywane przez Administratora w innym miejscu niż FB. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy Użytkownika, zgodnie z § 13 Polityki Prywatności.
10. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników, którzy mają świadomość prowadzenia działań statystycznych oraz udostępniania ich wyników dla ulepszenia usług zgodnie z ich potrzebami.
11. FB decyduje o czasie dostępności danych statystycznych.
12. W związku ze specyfiką portalu FB informacje o osobach obserwujących profile, a także treść komentarzy, opinii, postów oraz pozostałe informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne. Informacje przekazane wyłącznie do wiadomości Administrator nie są ujawniane innym podmiotom.
13. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych przez FB znajdują się pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation .

§ 10. Transfer danych osobowych do państw trzecich
1. Administrator, co do zasady nie przekazuje zebranych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak transfer danych osobowych do państwa trzeciego może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Administratora z infrastruktury informatycznej, która może być ulokowana w takim państwie, tj. Google LLC.
2. Do każdej operacji związanej z przekazaniem danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, Administrator stosuje aktualne zalecenia oraz przepisy uchwalone przez instytucje i organy Unii Europejskiej.
3. Dokładne informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Google LLC znajdują się pod adresem: https://policies.google.com/privacy .

§ 11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
1. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Jego danych osobowych.
2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.

3. W celu wycofania zgody należy wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: info@astrolinia.pl .

§ 12. Uprawnienia Podmiotów danych
1. Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do żądania:
1) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
2) sprostowania (poprawienia) danych (art. 16 RODO);
3) usunięcia danych (art. 17 RODO);
4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
5) przeniesienia danych (art. 20 RODO);
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
2. Aby skorzystać z uprawnień określonych w ust. 1, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: info@astrolinia.pl . 3. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
4. Dane do kontaktu z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, zgodne z treścią strony internetowej: https://uodo.gov.pl/p/kontakt , na dzień 20.05.2021 r.:
1) adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
3) tel. 22 531-03-00.
§ 13. Okres przechowywania danych osobowych
1. Administrator przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki posiada do tego podstawę prawną.
2. Dane osobowe po bezpiecznym zarchiwizowaniu będą przechowywane:
1) przez okres 5 (pięciu) lat kalendarzowych - w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z zawarciem i wykonaniem umów, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
3. przez okres 6 (sześciu) miesięcy kalendarzowych - w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane za pośrednictwem skrzynki poczty elektronicznej info@astrolinia.pl, Strony na FB lub podczas realizacji Usługi Rozrywkowej, dla ewentualnych celów reklamacyjnych.
4. Okresy w latach są liczone od końca roku, w którym rozpoczęto przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych.

§ 14. Polityka plików cookies
1. Serwis wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies). Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane w pamięci urządzenia elektronicznego w celu umożliwienia korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
3. Przeglądarka internetowa Użytkownika domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Jego urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie w Serwisie należy wyrazić zgodę na użycie cookies.
4. Użytkownik może samodzielnie zarządzać cookies, w tym usunąć i zablokować te pliki w dowolnym czasie.
5. W celu odrzucenia cookies, należy wybrać w przeglądarce opcję ich odrzucania. Należy zapamiętać, że wybór tej opcji spowoduje, iż niektóre funkcje Serwisu mogą nie działać poprawnie.
6. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika, który może zindywidualizować swoje ustawienia dotyczące cookies w opcjach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.
7. Szczegółowe informacje na temat plików cookies oraz innych danych witryny dostępne są w panelu pomocy oraz w ustawieniach danej przeglądarki internetowej, przykładowo:
1) Chrome - chrome://settings/cookies ;
2) Opera - opera://settings/cookies.
8. Zmiany ustawień plików cookies polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie np. dłuższego czasu ładowania podstron.
9. Pliki cookies mogą być stałymi lub sesyjnymi plikami cookies:
1) stałe pliki cookies będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia;
2) sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji Użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana.
10. Pliki cookies wykorzystywane w Serwisie mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP, którego Administrator nie zapisuje i nie przechowuje.
11. Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:
rodzajnazwacelczas ważności
stałecookiesokciasteczko Serwisu ustawiające zgodę na użycie plików cookies oraz potwierdzające akceptację regulaminu3 dni
sesyjnePHPSESSIDpoprawne działanie aplikacji lub funkcjonalności Serwisupo zakończeniu sesji przeglądania


12. Pliki cookies mogą być wykorzystywane zarówno przez Serwis, jak również przez inne podmioty np. Google LLC, które może wykorzystywać pliki trwałe o nazwie:
1) __gads – w celu rejestrowania unikalnego identyfikatora, którego zadaniem jest generowanie danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania przez użytkownika ze stron internetowych (czas trwania 1 rok);
2) _ga – w celu rejestrowania unikalnego identyfikatora, którego zadaniem jest generowanie danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania przez użytkownika ze stron internetowych (czas trwania 2 lata);
3) _gid – w celu rozróżniania Użytkowników (czas trwania 3 dni).
13. Google LLC wykorzystuje pliki cookie do różnych celów. Funkcje remarketingu i Google Analytics, na przykład, używają plików cookie, aby wyświetlać reklamy i bezpłatne informacje o produkcie lub monitorować postępy Użytkownika.
14. Funkcja śledzenia konwersji w Google Ads także używa plików cookie. Aby ułatwić śledzenie sprzedaży oraz innych konwersji z reklam i bezpłatnych informacji, instaluje ona plik cookie w komputerze Użytkownika, które kliknie reklamę lub informacje o produkcie.
15. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
16. Szczegółowe informacje o miejscu oraz czasie przechowania plików cookies znajdują się w panelu prywatności i bezpieczeństwa każdej przeglądarki. W Chrome lista wszystkich plików cookies wraz z danymi witryny jest dostępna pod adresem: chrome://settings/siteData .

§ 15. Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Polityka Prywatności jest przeznaczona wyłącznie do użytku Podmiotów danych Serwisu w związku z ochroną danych osobowych. Posłużenie się Polityką Prywatności przez inne podmioty jest zabronione.
2. W zakresie nieuregulowanym Polityką Prywatności wiążą powszechnie obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Polityka Prywatności może zostać uzupełniona lub zaktualizowana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora, zwłaszcza w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji dla Użytkowników Serwisu.
4. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności zostaną zamieszczone w Serwisie i zaczną obowiązywać po 7 (siedmiu) dniach od daty publikacji.
5. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, jednak komercyjne wykorzystanie Polityki Prywatności podlega ochronie prawnej.
6. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 20.05.2021 r.

§ 16. Nota o prawach autorskich do Polityki Prywatności
Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszej Polityki Prywatności jest Usługodawca Administratora, zwanego dalej: „Właścicielem Serwisu”, który dnia 20.05.2021 r. udzielił Właścicielowi Serwisu niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tej Polityki Prywatności do celów związanych z prowadzeniem Serwisu. Polityka Prywatności została stworzona w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 20.05.2021 r. zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszej Polityki bez zgody Usługodawcy jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne zmiany w jednostkach redakcyjnych Polityki, które powstaną po jej opublikowaniu w Serwisie.