REGULAMIN
serwisu www.astrolinia.net.pl
Spis treści
§ 1. Postanowienia wstępne
§ 2. Podstawowe definicje
§ 3. Dane osobowe
§ 4. Warunki techniczne do korzystania z Serwisu
§ 5. Zasady korzystania z Usług Rozrywkowych
§ 6. Usługi Specjalne
§ 7. Czat z Doradcą
§ 8. Użytkownik
§ 9. Organizator
§ 10. Odstąpienie od Umowy
§ 11. Prawa autorskie
§ 12. Postępowanie reklamacyjne
§ 13. Reklamacja Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta
§ 14. Zmiany w Treści Cyfrowej lub Usłudze Cyfrowej
§ 15. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§ 16. Zmiana Regulaminu
§ 17. Postanowienia końcowe
§ 18. Prawo zobowiązuje = nie kopiuję!
Załącznik nr 1

Wszelkie prawa zastrzeżone
§ 1. Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług Rozrywkowych nawiązujących do wierzeń zwanych wiedzą tajemną lub ezoteryczną, oferowanych w Serwisie za pośrednictwem Numerów Premium.
2. Serwis jest przeznaczony do użytku dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Usługi Rozrywkowe pełnią funkcję zabawy i mają na celu wyłącznie rozbudzenie wyobraźni - wywołanie przejściowych przeżyć emocjonalnych, dlatego treści oraz wizerunki osób zamieszczone w Serwisie to Fake i Deepfake.
4. Informacje oraz zdarzenia podane w Serwisie lub podczas rozmowy z Doradcą mogą być fikcyjne lub mogą nie mieć swojego odpowiednika w rzeczywistości.
5. Rozmowa między Użytkownikiem a Doradcą będzie prowadzona w języku polskim.
6. Organizator zastrzega, że reklamy opublikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
7. Wizerunki wróżek, magów i innych jasnowidzów wraz z imionami oraz nazwiskami lub pseudonimami są fikcyjne.
8. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, niemniej niezbędna do korzystania z Serwisu i zrealizowania Usługi Rozrywkowej.
9. Wysłanie przez Użytkownika wiadomości SMS na Numer Premium podany w Serwisie jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2. Podstawowe definicje
1. Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:
1) Serwis – serwis internetowy o charakterze rozrywkowym dostępny pod adresem: www.astrolinia.net.pl
2) Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu i Usług Rozrywkowych;
3) Organizator – firma RG - SystemX ROBERT GŁODEK z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim (27-400), ul. Wiejska 81, NIP: 8641026842, REGON: 830206271;
4) CashBill – spółka CashBill S.A. z siedzibą w Katowicach (40-082), ul. Sobieskiego 2, NIP: 6292410801, REGON: 241048572, KRS: 0000323297 - dostawca rozwiązań informatycznych oraz płatniczych, które umożliwiają świadczenie Usług Rozrywkowych;
5) Operator – operator telefonii komórkowej Orange, Play, Plus GSM, T-Mobile – świadczący Usługi Specjalne, polegające na wysyłaniu lub odbiorze danych za pośrednictwem telefonu komórkowego lub aparatu telefonicznego;
6) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona), która korzysta z Usług Rozrywkowych oferowanych w Serwisie przy użyciu telefonu komórkowego lub aparatu telefonicznego;
7) Doradca – osoba znająca karty tarota i inne techniki wróżenia, posiadająca doświadczenie w branży ezoterycznej;
8) Model – osoba, której wizerunek widnieje w Serwisie, podpisana fikcyjnym imieniem, nazwiskiem, pseudonimem i tytułem;
9) Fake – nieprawdziwa lub częściowo nieprawdziwa treść, zamieszczona w Serwisie w celach rozrywkowych;
10) Deepfake – technika obróbki obrazu, polegająca na łączeniu obrazów twarzy ludzkich przy użyciu technik sztucznej inteligencji, inaczej zmanipulowany obraz;
11) Usługa Rozrywkowa – usługa pełniąca funkcję zabawy nawiązująca do wierzeń zwanych wiedzą tajemną lub ezoteryczną, realizowana przez Doradcę, dostępna w Serwisie według następujących kategorii: wróżbiarstwo, tarot, numerologia, horoskopy, porady życiowe;
12) Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem na wykonanie Usługi Rozrywkowej; za moment zawarcia umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Organizatora wiadomości SMS;
13) Numery Premium – numery o podwyższonej opłacie, za pośrednictwem których Organizator realizuje Usługę Rozrywkową, tj.: 72480, 72880, 73480, 73880, 74480, 79480, 91400, 91900, 92022, 92550;
14) Usługa Specjalna – usługa telekomunikacyjna o podwyższonej opłacie w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;
15) Treść Cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
16) Usługa Cyfrowa - usługę pozwalającą Konsumentowi na:
a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych Użytkowników tej usługi,
c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
17) Strona na FB – strona na portalu Facebook dostępna pod adresem https://www.facebook.com/AstroliniaPl/ ;
18) Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
19) Przedsiębiorca na prawach konsumenta / PnPK – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do której stosujemy przepisy zawarte w rozdziałach 4, 5a i 5b Ustawy o prawach Konsumenta;
20) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
21) Sztuczna Rozmowa – korzystanie z Numerów Premium w sytuacji, w której celem wymiany danych lub połączeń z Numerem Premium nie jest skorzystanie z zasadniczej jego istoty, to znaczy nie jest motywowane chęcią Użytkownika do uzyskania dostępu do określonej Usługi Rozrywkowej, ale wysyłanie wiadomości SMS o niezrozumiałej lub niemożliwej do odczytania treści;
22) Siła Wyższa – zdarzenie o charakterze nagłym lub nadzwyczajnym, niezależne od woli Organizatora lub Użytkownika, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz któremu nie można było zapobiec w trakcie jej wykonywania, w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub bramy sieciowej innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i Internetu;
23) Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 17) ), zwanego dalej, RODO;
24) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
25) Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.);
26) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.); 27) Ustawa o ochronie baz danych – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2021 poz. 386 ze zm.);
28) Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.);
29) Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm).

§ 3. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane za pośrednictwem Serwisu jest Organizator – firma RG-SystemX ROBERT GŁODEK.
2. Z Organizatorem można skontaktować się za pośrednictwem:
1) poczty elektronicznej: info@astrolinia.pl,
2) Serwisu, tj. https://astrolinia.pl/index.php?id=kontakt
3) numeru telefonu: 510007991
4) adresu do korespondencji: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul.Wiejska 81
3. Użytkownik może porozumiewać się telefonicznie z Organizatorem w godzinach od 6 do 15 w dni robocze.
4. Organizator przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych i danych informatycznych, jakie są przewidziane przez polskie przepisy prawa oraz wiążące Organizatora akty prawne Unii Europejskiej.
5. Dane Osobowe Użytkowników zbierane przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu zbierane są przede wszystkim w celu realizacji Umowy. Szczegółowe informacje na temat: podstaw, celów zasad przetwarzania Danych Osobowych, uprawnień podmiotów danych – znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie w zakładce Polityka prywatności.

§ 4. Warunki techniczne do korzystania z Serwisu
1. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie:
1) sprawnego urządzenia elektronicznego;
2) połączenia z siecią Internet;
3) graficznej przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript i pliki cookies;
4) czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
5) oprogramowania pozwalającego na odczyt dokumentów w formacie PDF.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niespełnienia przez Użytkownika wymogów technicznych opisanych w ust.1 niniejszego paragrafu. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną konfigurację urządzenia elektronicznego podmiotów wymienionych w niniejszym paragrafie.

§ 5. Zasady korzystania z Usług Rozrywkowych
1. Użytkownik może skorzystać z oferowanych w Serwisie Usług rozrywkowych przy użyciu telefonu komórkowego (identyfikowanego po numerze MSISDN) lub aparatu telefonicznego (identyfikowanego po numerze IMEI) z opcją wysyłania i odbierania wiadomości SMS.
2. Korzystanie z Usług Rozrywkowych jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich Operatorów telefonii komórkowej w systemie:
a) prepaid – sprzedaż na zasadzie opłaty przed skorzystaniem z usługi, jak również
b) postpaid – system nabywania usług, za które płacimy po skorzystaniu z nich.
3. Użytkownik, który chce skorzystać z Usługi Rozrywkowej wysyła SMS o treści wskazanej w Serwisie na Numer Premium o podwyższonej opłacie.
4. Opłata za Usługę Rozrywkową doliczana jest do rachunku abonenta telefonii komórkowej lub pomniejsza stan konta w przypadku pre-paid'ów w momencie wysłania SMS'a.
5. Opłata za wysłanie jednej wiadomości SMS ustalana jest z góry i może wynosić od 1 złotego netto (1,23 zł brutto) do 25 złotych netto (30,75 zł brutto).
6. Wykaz Numerów Premium i koszt jednej wiadomości SMS stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Do korzystania z Usług Rozrywkowych nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe oferowane przez Operatorów.

§ 6. Usługi Specjalne
1. Zanim Użytkownik skorzysta z Usługi Specjalnej powinien zapoznać się z jej regulaminem.
2. Szczegółowe informacje na temat Usług Specjalnych znajdują się w regulaminach Operatorów:
1) Orange - https://www.orange.pl/omnibook/uslugi-premium ;
2) Play - https://www.play.pl/uslugi/numery-premium/ ;
3) Plus GSM - https://www.plus.pl/uslugi/uslugi-premium ;
4) T-Mobile - https://www.t-mobile.pl/c/uslugi-premium .
3. Jeśli Użytkownik posiada wątpliwości dotyczące Usługi Specjalnej, to powinien skontaktować się z jej Operatorem.
4. Organizator zaleca, aby Użytkownik w trakcie korzystania z Usługi Specjalnej:
1) zachował ostrożność – nie odpowiadał na wiadomości, które wydają się podejrzane (np. SMS-y wysłane z bramek SMS-owych, komunikatorów);
2) jeśli Użytkownik otrzymuje Usługi Specjalne, których nie zamawiał, zgłosił to Operatorowi.
5. Operatorzy odpowiadają wyłącznie za Usługi Specjalne umożliwiające korzystanie z Usług Rozrywkowych.

§ 7. Czat z Doradcą
1. Użytkownik po wysłaniu SMS’a na wybrany przez siebie Numer Premium otrzyma wiadomość zwrotną z informacją od Doradcy, że jest on gotowy do rozmowy. Następnie rozpocznie się rozmowa za pośrednictwem SMS.
2. Doradca jest dostępny od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 24:00.
3. Pytania zgłoszone po godzinie 24:00 będą realizowane w dniu następnym.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
1) Usługi Rozrywkowe, oparte o wskazania kart Tarota, astrologię i inne techniki wróżenia mają charakter zabawy i nie stanowią podstaw do jakichkolwiek roszczeń związanych z uzyskanym wynikiem;
2) treść Usługi Rozrywkowej nie zastępuje porady z zakresu psychologii, medycyny, ekonomii, prawa, socjologii, edukacji ani żadnej innej, albowiem ma ona na celu wyłącznie rozbudzenie wyobraźni - wywołanie przejściowych przeżyć emocjonalnych;
3) informacje podane podczas rozmowy z Doradcą mogą być fikcyjne lub mogą nie mieć swojego odpowiednika w rzeczywistości;
4) osoby (Modele), których fotografie widnieją w Serwisie zostały podpisane nieprawdziwym imieniem, nazwiskiem, pseudonimem i tytułem;
5) Serwis zawiera treści będące Fake i Deepfake;
6) nie ma obowiązku podawania swoich prawdziwych danych osobowych oraz prawdziwych zdarzeń;
7) ma obowiązek zadawania precyzyjnych pytań, w celu otrzymania zrozumiałych odpowiedzi;
8) Doradca nie odpowiada za długość udzielonej odpowiedzi oraz jej interpretację przez Użytkownika lub osoby trzecie;
9) Doradca nie odpowiada za spodziewaną przez Użytkownika odpowiedź lub jego satysfakcję z otrzymanej Usługi Rozrywkowej.
5. Każdy Użytkownik może korzystać z Usług Rozrywkowych dowolną ilość razy.
6. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS o treści, która:
1) nie spełnia wymogów ujętych w Regulaminie,
2) została sformułowana w języku, którego nie można zrozumieć lub przetłumaczyć,
3) jest niemożliwa do odczytania - Organizator wyśle zwrotną wiadomości SMS z informacją, że treść przesłana przez Użytkownika zawierała błędy. W przypadku otrzymania dalszych błędnych wiadomości SMS, Organizator pozostawi je bez odpowiedzi.
7. Użytkownik podczas rozmowy z Doradcą pozostaje anonimowy, zatem nie musi podawać swoich danych osobowych ani przedstawiać prawdziwych stanów faktycznych.
8. Organizator nie zabiega o identyfikację Użytkownika.
9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dalszej rozmowy z Doradcą.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania rozmowy z Użytkownikiem, który narusza:
1) postanowienia niniejszego Regulaminu;
2) obowiązujące prawo, w tym dostarcza treści o charakterze bezprawnym;
3) ogólne normy moralne, w szczególności używa zwrotów uznawanych za wulgarne, nieprzyzwoite oraz obraźliwe.

§ 8. Użytkownik
1. Użytkownik zobowiązuje się:
1) korzystać z Serwisu w sposób:
a) nienaruszający praw pozostałych Użytkowników oraz praw Organizatora,
b) zgodny z jego przeznaczeniem;
2) przestrzegać praw autorskich zgodnie z § 11 niniejszego Regulaminu;
3) powstrzymywać się od naruszania dóbr osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych Organizatora oraz Użytkowników, którzy są aktywni na Stronie na FB;
4) powstrzymywać się od dodawania znieważających komentarzy dotyczących rasy, religii, kultury, orientacji seksualnej, płci lub tożsamości Użytkowników Strony na FB;
5) zachowywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
2. Użytkownik podczas rozmowy z Doradcą nie powinien:
1) używać zwrotów uznawanych za wulgarne, nieprzyzwoite oraz obraźliwe;
2) wysyłać wiadomości w języku, którego nie można zrozumieć lub przetłumaczyć;
3) wysyłać wiadomości o niemożliwej do odczytania treści;
4) dostarczać treści o charakterze bezprawnym;
5) dopuszczać się Sztucznej Rozmowy.
3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad wymienionych w ustępie:
1) pierwszym Organizator ma prawo do usunięcia aktywności Użytkowania lub do zablokowania Jego profilu społecznościowego na Stronie na FB;
2) drugim Organizator ma prawo przerwać rozmowę z Użytkownikiem z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 pkt 1-3 Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi Rozrywkowej Użytkownikowi, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjęte normy moralne.

§ 9. Organizator
1. Organizator Usług Rozrywkowych dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia ich prawidłowego działania.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1) korzystanie z Usługi Rozrywkowej przez osobę nieuprawnioną do użytkowania telefonu komórkowego lub aparatu telefonicznego;
2) skutki korzystania z Usługi Rozrywkowej dedykowanej dla osoby pełnoletniej, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych przez osobę niepełnoletnią, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych;
3) jakość Usługi Specjalnej świadczonej bezpośrednio przez Operatora telefonii komórkowej;
4) problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek niedziałania lub nienależytego działania sieci Internet, zdarzeń losowych lub zdarzeń o charakterze Siły Wyższej;
5) przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych albo innych niezależnych od Organizatora, których Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec;
6) za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi Rozrywkowej związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu Usług Rozrywkowych spowodowane Siłą Wyższą;
7) skutki korzystania z Serwisu, Strony na FB lub Usługi Rozrywkowej w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
8) szkody powstałe w wyniku korzystania z Usług Specjalnych wbrew zasadom zamieszczonym na stronach internetowych wskazanych w § 5 ust. 2 Regulaminu oraz zapisom dokumentów opublikowanych przez Operatorów do wiadomości publicznej.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Organizator będzie miał prawo do przesunięcia terminu świadczenia Usług Rozrywkowych do czasu usunięcia przeszkód.

§ 10. Odstąpienie od Umowy
1. Użytkownik nie może odstąpić od zawartej z Organizator Umowy z zastrzeżeniem postanowień niniejszego rozdziału, które znajdują zastosowanie wyłącznie do Użytkownika będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta (dalej „PnPK”).
2. Konsument lub PnPK, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
3. Jeżeli Organizator nie dostarczył Treści Cyfrowej lub nie wykonał Usługi, Konsument lub PnPK wzywa Organizator do dostarczenia Treści Cyfrowej lub realizacji Usługi. Jeżeli Organizator nie dostarczy Treści Cyfrowej lub nie zrealizuje Usługi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu wezwania lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Strony terminie, Konsument lub PnPK może odstąpić od zawartej z Organizator Umowy.
4. Konsument lub PnPK może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia Treści Cyfrowej lub realizacji Usługi, jeżeli:
1) Organizator oświadczył, lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści Cyfrowej lub nie zrealizuje Usługi, lub
2) Strony uzgodniły, lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści Cyfrowej lub realizacji Usługi miał istotne znaczenie dla Konsumenta oraz PnPK, a Organizator nie dostarczył ich w tym terminie. 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć na adres e-mail Organizatora: info@astrolinia.pl.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Organizator może uniemożliwić Konsumentowi lub PnPK dalsze korzystanie z Treści Cyfrowej lub Usługi, w szczególności przez uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do Treści Cyfrowej lub Usługi, w tym przez zablokowanie Konta.
7. Organizator ma obowiązek zwrócić Konsumentowi lub PnPK płatności należne wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
8. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PnPK, chyba że Konsument lub PnPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. W przypadku Treści Cyfrowej lub Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
10. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi lub PnPK w przypadku, jeżeli Organizator rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub PnPK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo do odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości, a Organizator przekazał na jego adres e-mail potwierdzenie otrzymania zgody.
11. Organizator informuje, że Konsument oraz PnPK akceptując niniejszy Regulamin potwierdzają prośbę o udostępnienie Treści Cyfrowej oraz realizację Usługi, w tym Usługi Rozrywkowej przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od Umowy, tym samym zgadzają się na utratę prawa do odstąpienia od Umowy po spełnieniu świadczenia przez Organizatora zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta. Organizator potwierdza otrzymanie zgody na utratę prawa do odstąpienia od Umowy na adres e-mail Konsumenta lub PnPK.

§ 11. Prawa autorskie
1. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Serwisu lub Strony na FB stanowiące utwory, obejmujące w szczególności: teksty, zdjęcia, infografiki, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje, oprogramowania oraz bazy danych - stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów i podlegają ochronie na podstawie Prawa autorskiego i Ustawy o ochronie baz danych.
2. Kopiowanie oraz komercyjne rozpowszechnianie utworów wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu bez zgody twórców jest zabronione oraz podlega odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.
3. Kopiowanie w całości lub w części, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu lub Strony na FB jest zabronione. Regulamin oraz Polityka prywatności są integralną częścią Serwisu i stanowią jego uzupełnienie.

§ 12. Postępowanie reklamacyjne
1. W przypadku wystąpienia problemów w korzystaniu z Serwisu, Użytkownik zwany dalej „Reklamującym” może wysłać zgłoszenie na adres e-mail: info@astrolinia.pl . 2. Reklamujący może również złożyć reklamację, jeśli Organizator nie realizuje Usług Rozrywkowych lub realizuje je w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, albo wiążącymi Organizatora przepisami prawa.
3. Reklamacja nie przysługuje na wynik wróżby (rozrywki), albowiem Usługa Rozrywkowa nawiązuje do wierzeń zwanych wiedzą tajemną lub ezoteryczną i pełni wyłącznie funkcję zabawy, a nie wiążącej porady.
4. Reklamacja powinna zawierać:
1) numer telefonu komórkowego lub aparatu telefonicznego z którego Użytkownik wysyłał wiadomości SMS na Numery Premium;
2) opis przedmiotu zgłoszenia;
3) prośby lub żądania związane ze złożoną reklamacją;
4) dane adresowe, na które Organizator ma udzielić odpowiedzi.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu. W sprawach szczególnie trudnych lub kiedy reklamacja będzie wymagała uzyskania danych od Operatora lub CashBill czas ten ulegnie wydłużeniu, o czym Reklamujący zostanie powiadomiony.

§ 13. Reklamacja Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta 1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do Użytkowników będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta (dalej „PnPK”). Postanowienia rozdziału 14 stosuje się w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale.
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodność Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową.
3. Jeżeli Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument oraz PnPK mogą żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.
4. Organizator może odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Organizatora.
5. Organizator doprowadza Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub PnPK o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PnPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Organizator.
6. Jeżeli Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument oraz PnPK mogą złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
1) doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
2) Organizator nie doprowadził Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z art. 43m ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta,
3) brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Organizator próbował doprowadzić Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową do zgodności z Umową;
4) brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta;
5) z oświadczenia Organizatora lub okoliczności wyraźnie wynika, że Organizator nie doprowadzi Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PnPK.
7. Konsument oraz PnPK nie mogą odstąpić od Umowy, jeżeli Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową jest nieistotny.
8. Organizator udostępnia Konsumentowi oraz PnPK na ich żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Użytkownika w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, inne niż dane osobowe.
9. Organizator zobowiązany jest do zwrotu Konsumentowi oraz PnPK ceny w części odpowiadającej Treści Cyfrowej lub Usłudze Cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści Cyfrowej lub Usłudze Cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy.
10. Organizator ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi oraz PnPK ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny.
11. Organizator dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PnPK, chyba że Konsument lub PnPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 14. Zmiany w Treści Cyfrowej lub Usłudze Cyfrowej
1. Organizator może dokonać zmiany Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową z uzasadnionych powodów – zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Organizator, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub Usług.
2. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 1 nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika.
3. Organizator poinformuje Użytkowników o zmianach w Treści Cyfrowej oraz w Usłudze Cyfrowej w sposób jasny i zrozumiały.
4. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej lub korzystanie z nich, Organizator jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w ust. 5 lub 6.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Konsument może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1, lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
6. Przepisu ust. 6 nie stosuje się, jeżeli Organizator zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej zgodnych z Umową, w stanie niezmienionym.
7. Zawarte w niniejszym rozdziale Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się do Umów zawartych z Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

§ 15. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Reklamujący będący Konsumentem lub PnPK ma możliwość skorzystania z:
1) pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń - szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”;
2) pozasądowego dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
2. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia wniosku:
1) o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (szczegółowe informacje na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
2) o pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
3. Niniejsze zapisy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie oznaczają wyrażenia przez Organizatora zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 16. Zmiana Regulaminu
1. Organizator może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Organizator, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub Usług.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom drogą mailową i/lub za pośrednictwem wbudowanego systemu powiadomień Serwisu. Zmiany zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.
3. Usługi przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień, które obowiązywały w dniu zawarcia Umowy, chyba że wprowadzane zmiany są korzystniejsze dla zarejestrowanych Użytkowników. 4. Zmiana danych kontaktowych nie jest zmianą zawartej między Organizatorem a Użytkownikiem Umowy.
5. Archiwalne wersje Regulaminu będą przechowywane przez Organizatora.

§ 17. Postanowienia końcowe
1. Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i Usług Rozrywkowych.
2. Regulamin wiąże od chwili jego akceptacji, tj. wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS na Numer Premium podany w Serwisie.
3. Regulamin jest przeznaczony wyłącznie do użytku Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu lub Usługi Rozrywkowej. Posłużenie się Regulaminem do innych celów, zwłaszcza przez osoby trzecie jest zabronione.
4. Wszelkie instrukcje, informacje i funkcjonalności o charakterze organizacyjnym, obecne na stronie Serwisu, uznaje się za „regulaminowe” i wiążące, nawet jeśli nie są w sposób szczególny zaakcentowane w Regulaminie. Zgodnie z tym, zmiany wspomnianych treści nie wymagają aktualizacji Regulaminu. Dotyczy to w szczególności cennika Usług.
5. Organizatorowi przysługuje prawo okresowego zawieszenia Serwisu w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych Użytkowników, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani z zachowaniem minimum 5 dniowego terminu przed rozpoczęciem prac.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
7. Polityka Prywatności stanowi załączniki do niniejszego Regulaminu.
8. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
9. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, jednak komercyjne wykorzystanie Regulaminu podlega ochronie prawnej.
10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.01.2023 r.

§ 18. Prawo zobowiązuje = nie kopiuję!
Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu
Serwisu jest Usługodawca Organizatora, zwanego dalej „Właścicielem Serwisu”, który dnia 19.01.2023 r. udzielił Właścicielowi Serwisu niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu do celów związanych z prowadzeniem Serwisu. Regulamin został stworzony w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 19.01.2023 r. zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu bez zgody Usługodawcy jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne zmiany w jednostkach redakcyjnych Regulaminu, które powstaną po jego opublikowaniu w Serwisie.


Załącznik nr 1
Numer PremiumKoszt netto za wysłanie jednej wiadomości SMS (bez podatku VAT)Koszt brutto za wysłanie jednej wiadomości SMS (z podatkiem VAT)
71480 1,00 zł 1,23 zł
72480 2,00 zł 2,46 zł
72880 2,00 zł 2,46 zł
73480 3,00 zł 3,69 zł
73880 3,00 zł 3,69 zł
74480 4,00 zł 4,92 zł
79880 9,00 zł 11,07 zł
91400 14,00 zł 17,22 zł
91900 19,00 zł 23,37 zł
92022 22,00 zł 27,06 zł
92550 25,00 zł 30,75 zł